Joy & Holger, Hymns and Songs in Sanskrit
 1. Om Anandamayi Joy & Holger 3:00
 2. Gayatri Mantra - by Sri Aurobindo (melody by Sunil Bhattacharya) Joy & Holger 6:04
 3. Asato Ma Sadgamaya - Brihadaranyaka Upanishad (melody inspired by Sunil Bhattac Joy & Holger 3:22
 4. Surya Stutih - Surya Upanishad (melody by Joy) Joy & Holger 3:00
 5. Ganga Stotram - by Shankaracharya (melody by Swami Brahmananda) Joy & Holger 4:56
 6. Udayati Bhanu - by Pulujal (melody by Sobha Mitra) Joy & Holger 5:32
 7. Sri Devyashtottarashatanamavalih - 108 names of the Goddess (melody by Joy) Joy & Holger 9:36
 8. Dhyanam (meditation on Chandi, Mahakali, Mahalakshmi & Mahasaraswati) Joy & Holger 4:25
 9. Bhavanyashtakam - by Shankaracharya (melody by Shobha Mitra) Joy & Holger 8:18
 10. Ya Devi Sarvabhuteshu - Devi Mahatmya (melody by Shobha Mitra) Joy & Holger 2:08
 11. Om Anandamayi - by Sri Aurobindo (melody by Shobha Mitra) Joy & Holger 5:30